ตามที่ รร.จปร. ได้เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
     ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2560 นั้น หน่วยได้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส
     ดังนั้น หากพบว่าบุคคลใดที่กระทำการสอบโดยทุจริต ไม่ว่าจะลักษณะใดก็ตาม
     รร.จปร. จะดำเนินคดีต่อผู้ทุจริต ตามขั้นตอนของกฏหมาย อย่างถึงที่สุด


ทดสอบสุขภาพจิต ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก